100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5083 Change
 ,  4866 Change
. 4443 Change
. 2447 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1933 Change
... ...  ...  1899 Change
 :  1617 Change
là người nhà người nhà người 1478 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1439 Ignore All
 (  ( 1383 Change
hoá hóa hóa 1252 Change
 (   (  ( 1226 Change
(  (  ( 1009 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 985 Ignore All
hoà hòa hòa 929 Change
là người nhà người nhà người 884 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 870 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 860 Ignore All
.   825 Change
chính là trính nhà trính nhà 796 Ignore
.   791 Change
,   709 Change
là con nhà con nhà con 691 Ignore All
 ?  622 Change
ra từ gia từ gia từ 615 Ignore All
c c 613 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 600 Change
thấy không thái không thái không 597 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
565 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 534 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 531 Change
Ừm Ừm 525 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 524 Ignore All
Suýt Sít Sít 518 Ignore All
cuả của của 504 Change
(  (  ( 500 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 496 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 484 Ignore All
lên người nên người nên người 460 Ignore All
người là người nhà người nhà 443 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 436 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 436 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 432 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 426 Ignore All
 ,  413 Change All
toà tòa tòa 406 Change
khoá khóa khóa 399 Change
rống róng róng 387 Ignore All
bệch bệt bệt 384 Ignore All
v v 381 Ignore
quản lí quản lý quản lý 380 Change
nhốt lốt lốt 376 Ignore All
duỗi dủi dủi 375 Ignore All
 !  368 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 368 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 363 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 361 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 361 Ignore All
c c 359 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 358 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 358 Ignore All
(*)  (*)  (*) 356 Ignore All
. 354 Change All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 351 Ignore
ra trong da trong da trong 347 Ignore All
b b 339 Ignore
giật giật vật vật vật vật 338 Ignore All
chậc chặc chặc 337 Ignore All
cưỡi cưới cưới 328 Ignore All
, 325 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 322 Ignore All
, 303 Ignore
xẩy ra xảy ra xảy ra 299 Change
 )  298 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 294 Change
v v 291 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 290 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 287 Ignore All
b b 285 Change
: 285 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 281 Ignore All
và cả già cả già cả 280 Ignore All
giử giữ giữ 277 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 273 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 273 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 272 Ignore All
v v 272 Change
cong lên công lênh công lênh 271 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 270 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 269 Change
kỹ kỹ 269 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 268 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 267 Ignore All
chậu châu châu 266 Ignore All
[  [  [ 265 Ignore
thuỷ thủy thủy 264 Change
khoát tay khoác tay khoác tay 259 Ignore All