100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5182 Change
 ,  4972 Change
. 4573 Change
. 2580 Ignore
... ...  ...  2031 Change
 : “  : “  : “  1980 Change
 .  1978 Change
 :  1691 Change
là người nhà người nhà người 1503 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1467 Ignore All
 (  ( 1456 Change
hoá hóa hóa 1283 Change
 (   (  ( 1274 Change
(  (  ( 1059 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1008 Ignore All
hoà hòa hòa 944 Change
là người nhà người nhà người 927 Ignore
.   925 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 896 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 877 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 847 Ignore
.   844 Change
,   812 Change
là con nhà con nhà con 704 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 644 Change
 ?  637 Change
ra từ gia từ gia từ 628 Ignore All
c c 623 Change
620 Change
thấy không thái không thái không 611 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 551 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 545 Ignore All
Ừm Ừm 543 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 538 Ignore All
Suýt Sít Sít 525 Ignore All
(  (  ( 510 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 507 Ignore All
cuả của của 507 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 503 Ignore All
lên người nên người nên người 474 Ignore All
 ,  471 Change All
người là người nhà người nhà 453 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 452 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 446 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 442 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 437 Ignore All
toà tòa tòa 411 Change
khoá khóa khóa 405 Change
rống róng róng 399 Ignore All
v v 398 Ignore
quản lí quản lý quản lý 396 Change
. 395 Change All
c c 395 Ignore
bệch bệt bệt 394 Ignore All
duỗi dủi dủi 388 Ignore All
nhốt lốt lốt 383 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 379 Ignore All
 !  377 Change
b b 375 Ignore
hi vọng hy vọng hy vọng 369 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 369 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 368 Ignore All
(*)  (*)  (*) 365 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 365 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 363 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 362 Ignore
ra trong da trong da trong 357 Ignore All
, 350 Change All
chậc chặc chặc 349 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 349 Ignore All
cưỡi cưới cưới 338 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 330 Ignore All
, 324 Ignore
: 316 Change
v v 311 Change
 )  307 Change
v v 307 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 306 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 303 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 294 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 290 Change
b b 288 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 285 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 283 Ignore All
giử giữ giữ 282 Change
lên vai lên dây lên dây 281 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 281 Ignore All
và cả già cả già cả 281 Ignore All
thuỷ thủy thủy 279 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 277 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 277 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 276 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 275 Ignore All
kỹ kỹ 272 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 271 Change
chậu châu châu 270 Ignore All
[  [  [ 267 Ignore
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 266 Ignore All