100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4953 Change
 ,  4723 Change
. 4197 Change
. 2390 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1880 Change
... ...  ...  1842 Change
 :  1568 Change
là người nhà người nhà người 1399 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1351 Ignore All
 (  ( 1282 Change
hoá hóa hóa 1182 Change
 (   (  ( 1164 Change
(  (  ( 942 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 907 Ignore All
hoà hòa hòa 876 Change
.   811 Change
là cái nhà cái nhà cái 794 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 793 Ignore All
.   779 Change
chính là trính nhà trính nhà 747 Ignore
là người nhà người nhà người 737 Ignore
,   694 Change
là con nhà con nhà con 631 Ignore All
 ?  604 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 561 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 551 Change
548 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
thấy không thái không thái không 539 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 524 Change
(  (  ( 483 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 479 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 473 Ignore All
Suýt Sít Sít 472 Ignore All
Ừm Ừm 467 Ignore All
cuả của của 443 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 438 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 429 Ignore All
c c 423 Change
lên người nên người nên người 407 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 403 Change
người là người nhà người nhà 399 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 388 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 387 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 387 Ignore All
v v 371 Ignore
 ,  369 Change All
quản lí quản lý quản lý 364 Change
 !  362 Change
khoá khóa khóa 362 Change
toà tòa tòa 354 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 353 Change
rống róng róng 350 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 339 Change
bệch bệt bệt 336 Ignore All
duỗi dủi dủi 328 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 328 Ignore All
nhốt lốt lốt 328 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 327 Ignore All
c c 327 Ignore
cho hai cho hay cho hay 323 Ignore All
(*)  (*)  (*) 315 Ignore All
ra trong da trong da trong 313 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 309 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 307 Ignore
. 300 Change All
giật giật vật vật vật vật 296 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 295 Change
là mấy nhà máy nhà máy 292 Ignore All
b b 292 Ignore
cưỡi cưới cưới 291 Ignore All
v v 288 Ignore All
chậc chặc chặc 287 Ignore All
, 287 Ignore
 )  286 Change
, 281 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 278 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 275 Change
và cả già cả già cả 265 Ignore All
: 262 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 261 Change
b b 259 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 256 Ignore All
v v 252 Change
công nhân công năng công năng 251 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 251 Ignore All
[  [  [ 249 Ignore
com còm còm 247 Ignore
Internet Internet 246 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 241 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 240 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 239 Ignore All
kỹ kỹ 239 Change
cong lên công lênh công lênh 239 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 237 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 237 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 235 Ignore All
chậu châu châu 235 Ignore All