100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4988 Change
 ,  4752 Change
. 4254 Change
. 2409 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1886 Change
... ...  ...  1868 Change
 :  1576 Change
là người nhà người nhà người 1429 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1382 Ignore All
 (  ( 1319 Change
hoá hóa hóa 1219 Change
 (   (  ( 1176 Change
(  (  ( 972 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 937 Ignore All
hoà hòa hòa 897 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 820 Ignore All
.   820 Change
là cái nhà cái nhà cái 819 Ignore All
.   783 Change
chính là trính nhà trính nhà 765 Ignore
là người nhà người nhà người 757 Ignore
,   704 Change
là con nhà con nhà con 655 Ignore All
 ?  615 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 583 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 576 Change
thấy không thái không thái không 564 Ignore All
553 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 528 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 499 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 495 Ignore All
Ừm Ừm 493 Ignore All
Suýt Sít Sít 492 Ignore All
(  (  ( 487 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 460 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 449 Ignore All
cuả của của 445 Change
c c 432 Change
lên người nên người nên người 428 Ignore All
người là người nhà người nhà 414 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 408 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 405 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 403 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 403 Ignore All
khoá khóa khóa 389 Change
 ,  378 Change All
toà tòa tòa 378 Change
v v 376 Ignore
quản lí quản lý quản lý 371 Change
 !  365 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 359 Change
rống róng róng 359 Ignore All
bệch bệt bệt 353 Ignore All
nhốt lốt lốt 350 Ignore All
duỗi dủi dủi 349 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 347 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 343 Ignore All
c c 342 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 340 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 337 Ignore All
(*)  (*)  (*) 332 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 330 Ignore All
ra trong da trong da trong 327 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 324 Ignore
b b 323 Ignore
giật giật vật vật vật vật 311 Ignore All
. 310 Change All
chậc chặc chặc 310 Ignore All
cưỡi cưới cưới 304 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 303 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 297 Change
, 291 Ignore
v v 288 Ignore All
 )  288 Change
, 286 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 285 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 283 Change
và cả già cả già cả 274 Ignore All
b b 271 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 266 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 265 Change
: 264 Change
[  [  [ 261 Ignore
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 261 Ignore All
v v 257 Change
kỹ kỹ 257 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 256 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 255 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 253 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 252 Ignore All
công nhân công năng công năng 252 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 250 Ignore All
com còm còm 249 Ignore
Internet Internet 248 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 246 Ignore All
chậu châu châu 246 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 244 Ignore All