100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4859 Change
 ,  4501 Change
. 4065 Change
. 2296 Ignore
 : “  : “  : “  1964 Change
 .  1789 Change
... ...  ...  1767 Change
 :  1540 Change
là người nhà người nhà người 1269 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1218 Ignore All
 (  ( 1204 Change
hoá hóa hóa 1132 Change
 (   (  ( 1085 Change
(  (  ( 924 Ignore
hoà hòa hòa 843 Change
.   797 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 789 Ignore All
.   763 Change
là người nhà người nhà người 722 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 680 Ignore All
,   680 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 671 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 651 Ignore
 ?  600 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
là con nhà con nhà con 550 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
535 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 524 Change
Uỷ Ủy Ủy 500 Change
(  (  ( 470 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 469 Ignore All
thấy không thái không thái không 452 Ignore All
cuả của của 439 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 397 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 395 Ignore All
Ừm Ừm 390 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 387 Change
Suýt Sít Sít 373 Ignore All
v v 368 Ignore
lướt qua nước hoa nước hoa 362 Ignore All
 !  358 Change
c c 356 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 355 Ignore All
 ,  355 Change All
khoá khóa khóa 350 Change
quản lí quản lý quản lý 344 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 341 Change
lên người nên người nên người 337 Ignore All
c c 324 Ignore
người là người nhà người nhà 323 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 321 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 321 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 315 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 312 Ignore All
toà tòa tòa 307 Change
rống róng róng 299 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 298 Ignore
xẩy ra xảy ra xảy ra 295 Change
b b 290 Ignore
. 288 Change All
v v 283 Ignore All
bệch bệt bệt 278 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 274 Ignore All
, 273 Change All
 )  273 Change
, 272 Ignore
cho hai cho hay cho hay 270 Ignore All
nhốt lốt lốt 270 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 261 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 260 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 259 Ignore All
duỗi dủi dủi 259 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 257 Ignore All
(*)  (*)  (*) 256 Ignore All
: 255 Change
ra trong da trong da trong 250 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 248 Change
v v 246 Change
b b 242 Change
com còm còm 241 Ignore
và cả già cả già cả 240 Ignore All
công nhân công năng công năng 238 Ignore All
chậc chặc chặc 236 Ignore All
cưỡi cưới cưới 235 Ignore All
Internet Internet 233 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 232 Ignore All
kỹ kỹ 230 Change
là mấy nhà máy nhà máy 226 Ignore All
Blogger Blogger 222 Ignore All
Sara Sara 222 Change
 ...  ...  ...  217 Change
http http 216 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 215 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 213 Ignore All
. 208 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 204 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 204 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 203 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 201 Ignore All