Trong thời gian VSpell.com đang được nâng cấp, nếu bạn không thể truy nhập, xin vui lòng dùng website dự phòng
https://vspell.mekongsoftware.com.

Delete

Are you sure you want to delete this?

Suggestion


OriginalText
phác quy
OriginalCodes
Suggestions
phát huy
CorrectedText
phát huy
Count
4
Description
Ignore All